HATAY GENÇ İŞ İNSANLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

m.1-DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ
Derneğin adı ‘’Hatay Genç İş İnsanları Derneği’’dir. Merkezi Antakya’dır.
 
m.2-DERNEĞİN ŞUBELERİ VE SINIRI
Derneğin kısa adı H.A.G.İ.A.D.’dır. Bölge sınırları Hatay vilayeti coğrafi sınırları olup, dernek, vilayetin diğer ilçelerinde, yönetim kurulunca yetki verilmesi halinde, en az 3 kişi tarafından şubenin açılacağı yerin mülki amirliğine yapılacak müracaatla şube açılabilir.
 
m.3-DERNEĞİN AMACI VE FAALİYET ALANLARI
Derneğin amacı, Anayasamızın öngördüğü esaslara ve Atatürk ilkelerine uygun olarak, genç işadamlarının liderlik vasıflarını, sosyal sorumluluklarını ve dayanışma ruhunu geliştirilmesinde katkıda bulunmasını sağlamaktır.
 
m.4-DERNEĞİN FAALİYET ALANLARI
Dernek yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda gerekli toplantı ve gösteriler, geziler ve sergiler düzenleyebilir, bilimsel araştırma ve çalışma ile bunların yayımları faaliyetinde bulunabilir, arşiv oluşturabilir, kültürel, ticari ve sınai ilişkilerin geliştirilmesi için eğitim seminerleri, plan ve projeler yapar ve yaptırır, bunların gerçekleştirilmesi konusunda yarışmalar açabilir, yardım amacıyla piyango, balo ve sosyal faaliyetlerde bulunabilir, sosyal amaçlı tesisle ve lokal için taşınmaz alabilir ve satabilir.
 
m.5-ONURSAL ÜYELİK
Bulunulan takvim yılı itibariyle 49 yaşını tamamlamış olan üyelere “ONURSAL ÜYE” statüsüne hak kazanırlar. Bu üyelerin Dernek’te seçme ve seçilme hakkı olmadığı gibi aidat ödeme zorunlulukları da yoktur. Dernek tarafından düzenlenen tüm aktivite ve organizasyonlardan haberdar edilirler ve faydalanabilirler. Bu statüdeki üyeler yıllık üyelik aidatıyla orantılı olarak makul tutarlarda Derneğe bağışta bulunabilirler. “Onursal Üye” statüsündeki tüm üyeler aynı zamanda Derneğin bir “Yüksek İstişare” organı şeklinde hareket ederek bilgi ve deneyimlerini yeni ve genç üyelerle paylaşıma müsait ortamlarda bulunurlar. Bu ortamların oluşturulmasında Yönetim Kurulu etkin rol oynar. Bu madde 01.01.2011 tarihinden itibaren geçerlidir.
 

m- 6 – ÜYELİK

Derneğin amaçlarını kabul eden gerçek kişiler derneğe üye olabilir.

Üye olacakların, medeni hakları kullanma ehliyetine sahip, on sekiz yaşını bitirmiş kırk beş yaşından gün almamış, 2908 sayılı dernekler kanununun 4. ve 16. maddelerinde belirtilen sürekli veya süreksiz hak yoksunluğu hak sınırlaması kapsamında olmamaları gereklidir.

Türk vatandaşı olmayan üye adayları, Türk vatandaşlarında aranan koşullardan başka Türkiye’de ikamet etme hakkına sahip olmalıdırlar. Bu adaylarda fahri üyelik için ikamet şartı aranmaz.

Derneğe üye olacakların, ticari ve sınai faaliyette bulunuyor olmaları veya bu faaliyetleri gösteren şirket ortağı olmaları veya topluma, ekonomiye yön veren kuruluşların en üst düzeyinde yönetici konumunda görevli olmaları, faaliyette bulunan serbest meslek erbapları olmaları gerekir. Profesyonel yönetici olarak çalışan kişiler diğer üyelik koşullarını taşımak kaydıyla dernek üyesi olabilirler.

Bu vasıfları haiz ve derneğin en az üç asil üyesi tarafından yazılı olarak dernek yönetim kuruluna üyeliği teklif edilen üye adayları, dernek üye müracaat formunu doldurup, dört adet renkli resim, iki adet ikametgah il muhaberi, iki adet sabıkasızlık belgesi ile birlikte derneğe müracaat ederler.

Dernek yönetim kurulu üyeleri için takdim edilen adaylar hakkında en geç otuz gün içerisinde karar verirler. Bu kararda oy çokluğu esastır.

Sonuç adaya bir yazı ile tebliğ edilir.

Başvurusu reddedilen kişiye red nedeni bildirilmez.

Üyeliğe kabul veya red konusunda nihai karar organı dernek yönetim kuruludur.

 
m.7-ÜYELİKTEN ÇIKMA
Üyelikten çıkma istifa ile olur.
İstifa dilekçesi yönetim kuruluna verilir.
Üyelikten istifa edenin birikmiş borçlarını ödemesi gerekir.
 
m.8-ÜYELİKTEN ÇIKARILMA
a) Bu tüzüğün altıncı maddesinin dördüncü fıkrasındaki vasıfları kaybedenlerin,
b) Derneğin onur ve saygınlığına zarar verici hareketlerde bulunanların,
c) Üyelik onur ve saygınlığı ile bağdaşmayacak hareketlerde bulunanların,
d) Toplum yaşamının gerektirdiği görgü kurallarının dışına çıkanların,
e) Dernek başkanı, kurul ve komite üyeleri ile üyeleri küçük düşürücü, kötü zan altında bırakacak, mesnetsiz söyleyiş ve davranışlarda bulunanların,
f) Dernek tüzüğüne ve yönetmeliklere ve yönetim kurulunca alınmış kararlara uymayanların,
g) Aidat ödeme yükümlülüğünü tüzüğün ilgili maddesi uyarınca, belirtilen süre içerisinde yerine getirmemiş, ayrıca dernek sicil disiplin kurulu tarafından yapılan yazılım ihbar ve ihtara rağmen ve bu ihbar ve ihtarın yapılmış olduğu tarihten geçerli olmak üzere on beş gün içerisinde borcunu ödememiş üyelerin,
Üyelik kayıtları sicil disiplin kurulunun teklifine istinaden yönetim kurulunca silinir.
Üyenin sadece üyeliği sona erdiren sebeplerin gerçekleşmemiş bulunduğu sebebine dayanarak, genel kurula itiraz hakkı vardır.
Üye bu itirazını yönetim kurulunun kendisine üyeliğinin sona erdiğini bildirdiği bildirim tarihini takip eden on beş gün içinde PTT kanalıyla yönetim kuruluna yapar.
İtiraz ilk genel kurul toplantısında karara bağlanır.
Üyenin süresinde itiraz etmemesi veya itirazın reddi halinde yönetim kurulu, üyenin kaydını siler.

Haklarında kesin çıkarılma kararı verilmiş olan üyeler derneğe yeniden üye alınamazlar.

m.9-ÜYELERİN HAKLARI
Hiç kimse derneğe üye olmaya veya kalmaya zorlanamaz.
Dernek genel kurulunda ilk genel kurul aylık olmak üzere üyelikte bir yılını doldurmuş üyeler oy kullanabilirler.
Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır.
Aidat borcu olan üyelerle fahri üyelerin genel kurulda oy kullanma ve seçilme hakları yoktur.
 
m.10-DERNEĞİN ORGANLARI
Derneğin aşağıdaki organları vardır:
a) Genel Kurul
b) Yönetim Kurulu
c) Denetleme Kurulu
d) Sicil-Disiplin Kurulu
 
m.11-GENEL KURULUN TOPLANMA ZAMANI
Genel kurul tüzüğe göre, dernek genel kuruluna katılma hakkı bulunan üyelerden oluşur.
 
m.12-GENEL KURULUN TOPLANMA ZAMANI
Olağan genel kurul toplantıları her iki yılda bir Mayıs ayında yapılır.
Olağan toplantı dışında genel kurul, yönetim ve denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü olarak toplanır. Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.
Denetleme kurulunun veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine yönetim kurulu genel kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmazsa, denetleme kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli sulh hukuk hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasında üç kişilik bir heyeti, genel kurul toplantıya çağırmakla görevlendirir.
 
m.13-ÇAĞRI USULÜ
Yönetim kurulu dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılacak üyeler en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi mahalli bir gazetede ilan edilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılmazsa, ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman bir haftadan az olamaz.
Toplantının yapılacağı gün, saat ve yer ile toplantı gününden en az on beş gün önce mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir ve bu yazıya toplantıya katılacak üyeleri gösteren listede eklenir.
Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, toplantı ilanının yapıldığı gazeteyle ikinci bir ilan verilerek üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren ne geç iki ay içinde yapılması zorunludur.
Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır ve toplantı ikinci fıkra esaslarına göre mahallin en büyük mülki amirliğine duyurulur.
Genel kurul toplantıları bir defadan fazla bırakılmaz.
 
m.14-TOPLANTI YERİ
Genel kurul toplantıları, dernek merkezinin bulunduğu yerden bir başka yerde yapılamaz.
 
m.15-TOPLANTI YETER SAYISI
Genel kurul, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır.
İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı dernek yönetim ve denetleme kurumları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.
 
m.16-TOPLANTININ YAPILIŞ USULÜ
Dernek genel kurul toplantıları, ilanda belirtilen ve mahallin en büyük mülki amirliğine bildirilen gün, saat ve yerde yapılır.
Genel kurula katılacak üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.
Tüzüğün on altıncı maddesinde belirtilen tamsayı sağlanmışsa, durum bir tutanak tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı ve görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.
Hükümet komiserin toplantıya gelmemiş olması, toplantının ertelenmesini gerektirmez.
Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile katip seçilir.
Toplantının yönetimi genel kurul başkanına aittir. Katipler toplantı tutanağını düzenler ve başkanla birlikte imzalarlar.
Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler yönetim kuruluna verilir.
 
m.17-TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR
Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.
 
m.18-GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ
Aşağıda yazılı hususlar genel kurulunca görüşülüp karara bağlanır.
1. Dernek organlarının seçilmesi,
2. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
3. Yönetim ve denetleme kurulları raporlarının görüşülmesi, yönetim kuruluna ibra edilmesi,
4. Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp, aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
5. Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
6. Derneğin federasyona katılması veya ayrılması,
7. Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurtdışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,
8. Derneğin feshedilmesi,
9. Mevzuatta ve dernek tüzüğünde genel kurulunca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,
10.Dernek amacına uygun faaliyetlerde bulunan Kamu kurum ve kuruluşları veya Sivil Toplum Kuruluşları (STK) tarafından kurulmuş ve/veya kurulacak olan şirketlere/Ortaklıklara ortak olmaya, hissesi bulunan şirketlerden yeni hisse satın alma veya hisse satma hususlarında Yönetim Kuruluna yetki vermek.
11.Dernek adına, amacına uygun iktisadi işletme kurulmasına veya kurulmuş olan işletmelerde hisse payı alınmasına veya ortağı olunan iktisadi işletmelerin ortaklığından ayrılmasına karar vermek ile Bu hususlarda Yönetim Kuruluna yetki vermek.
 
m.19-OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ
Oylar gizli veya açık olarak belirlenir.
Gizli oylar yönetim kurulu tarafından mühürlenmiş zarfların ve oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra, mühürlenmiş ve içi boş bir sandığa atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.
Açık oylama ise genel kurul başkanının belirteceği yöntemle uygulanır.
Seçimlerde oylar yalnız boş oy pusulaları veya basılı oy pusulaları ile kullanılır.
Boş oy pusulaları kullanmak isteyen üyeler, boş oy pusulalarının çeşitli organlara ayrılmış dilimlerine dilediği kişilerin adlarını yazabilir.
Oy pusulaların geçerli olabilmesi için, her organın asil ve yedek üye bölümüne yarıdan bir fazla ad yazılması zorunludur. Tüzükte belirlenen sayıdan fazla ad yazılırsa yukarıdan aşağıya doğru bakılarak, fazla yazılan adlar yazılmamış sayılır.
Bir zarfın içinden, aynı birden fazla basılı veya boş oy pusulası çıkarsa, biri geçerli sayılır diğerleri imha edilir, durum tutanağa geçirilir.
Bir zarfın içinden, ayrı birden fazla basılı oy pusulası çıkarsa, hepsi geçersiz sayılır, imha edilerek durum tutanağa geçirilir.
Oy verme işlemi bittikten sonra oy sandığı başkanlık divanı tarafından genel kurul üyeleri önünde açılarak çıkan oy zarfları sayılır ve tutanağa geçirilir. Sandıktan çıkan oy zarfları veya pusulaların sayısı genel kurulda oy kullanmış üyelerin sayısından fazla ise zarfların veya oy pusulalarının arasından gelişigüzel fazla zarf veya oy pusulası kadar zarf veya oy pusulası alınarak açılmadan imha edilir ve durum tutanağa geçirilir.
 
m.20-YÖNETİM KURULU TEŞKİL VE GÖREVLERİ
1- Yönetim kurulu derneğin olağan genel kurulundan önce başvuru yapmış ve olağan genel kurul tarihine kadar bir yılını doldurmuş bulunan üyeler arasından en az yedi asil, yedi yedek veya en fazla on üç asil ve on üç yedek olmak üzere kurulca gizli oyla üç yıl için seçilir.
2- Asil üyeliklerden herhangi bir nedenle boşalma olduğu takdirde yedek üyelerden biri veya boşalma sayısına göre birkaçı yönetim kuruluna göreve çağrılır.
Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir,
a) Derneği temsil etmek veya bu hususta kendilerinden biri veya birkaçına yetki vermek,
b) Gerek gördüğü takdire dernekte komite, kurul, konsey ve organlar teşekkül ettirmek,
c) Dernek şubelerinin açılmasını kararlaştırmak ve şube kurucularına yetki vermek,
d) Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
e) Türk vatandaşı olamayanların dernek üyeliğine kabulü halinde bunları on gün içinde mahallin 
f) Dernek kanununa ve dernek amaçlarına uygun yatırımlarda bulunmak,
g) Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine yüklediği diğer işleri yapmaktır,
3- Yönetim kurulu seçimden sonraki ilk toplantıda görev bölümü yaparak Başkan, iki Başkan Yardımcısı, Genel Sekreter, Basın Sözcüsü ve Saymanı seçilenler arasında belirler. Yönetim kurulu kendi arasında bu görev değişikliğini her zaman yapabilir ve görevleri her zaman değiştirebilir. Bir üye bir 1 dönemden fazla Yönetim Kurulu Başkanlığı yapamaz
4- Bu madde değişikliği, değişiklik tarihinden itibaren yürürlüğe girer ve uygulanır.
 
m.21-YÖNETİM KURULUNUN YEDEK ÜYELERLE TAMAMLANMASI
Yönetim kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerinde getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, genel kurul, mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılamaması halinde, dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine mahallin sulh hukuk hakimi duruşma yaparak dernek üyelerinin arasından seçeceği üç kişiyi, bir ay içinde genel kurulu toplamakla görevlendirir.
 
m.22-DENETLEME KURULU TEŞKİL VE GÖREVLERİ
Denetleme kurulu, üç asil ve üç yedek üyeden az olmamak üzere genel kurulca iki yıl için seçilir.
Bu kurul, denetleme görevini dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre altı ayı geçmeyen aralıklarla yapar ve denetleme sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığı genel kurula sunar.
Denetleme kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:
a) Derneğin bütün hesaplarını incelemek ve denetlemek,
b) Hesap defterlerinin düzenli işlenmesini ve giderlerini bütçeye uygunluğunu denetlemek,
c) Hesap dönemi sonunda hazırlayacağı raporu genel kurula sunmak,
d) Görev ve yetki alanına giren, önemli gördüğü bir konu hakkında genel kurulun olağanüstü toplantıya çağrılmasını yönetim kurulundan istemek,
e) Yönetim kurulunun çağrısı üzerine bu kurulun toplantılarına katılmaktır.
Denetleme kurulu genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırma kararını oy birliğiyle almak zorundadır.
 
m.23- SİCİL-DİSİPLİN KURULU
Sicil disiplin kurulu üç asil ve üç yedek üyeden az olmamak üzere genel kurulca iki yıl için seçilir.
Sicil disiplin kurulu seçildikten sonra ilk toplantısında görev bölümü yaparak açık oyla bir başkan ve bir başkan yardımcısı seçer.
Kurul ayda en az bir kez dernek ikametgahında önceden kararlaştıracağı gün ve saatte çağrısız toplanır. Kurul oy birliği ile karar alır.
Kurulun görevleri şunlardır:
a) Derneğe başvuruda bulunan kişileri bir ön elemeye tabi tutup, tavsiye niteliğindeki kararını yönetim kurulunun onayına sunmak,
b) Tüzüğün ilgili maddeleri uyarınca üyelikten çıkarılma konuları hakkında karar alıp yönetim kurulunun onayına sunmak ve üyeleri genel disiplin konularında uyarmaktır.
 
m.24- BAŞKA ORGANLAR
Yönetim kurulu gerek gördüğü takdirde dernekte komite, kurul, konsey ve organlar teşekkül ettirebilir.
Yönetim kurulunun oluşturabileceği tüm bu organ, konsey, kurul ve komitelere genel kurul ve denetleme kurulunun görev yetki ve sorumlulukları devredilemez.
 
m.25- ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ
Genel kurulunca yapılan seçimi izleyen yedi gün içinde yönetim kurulu başkanı tarafından yönetim ve denetleme kurulları ile derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgahları dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.
 
m.26- GİRİŞ ÖDENEĞİ VE YILLIK AİDAT MİKTARI
Derneğe yeni üye olanlar, üyelik kararını kendilerine tebliğinden sonraki otuz gün içinde bir defaya mahsus olmak üzere ve dernek kurulunca kararlaştırılmış bulunan giriş ödeneği ve yıllık aidatı öderler.
Dernek üyelerinin ödeyecekleri yıllık aidat miktarı genel kurul tarafından belirlenir.
Üye, yıllık aidat tutarının tamamını her takvim yılının en geç ikinci ayı sonuna kadar ödemekle yükümlüdür.
Genel kurulun yıllık aidat miktarını arttırmış olması halinde, artıştan meydana gelen farkı, üye, genel kurul toplantısının yapıldığı tarihten sonraki otuz gün içinde öder.
 
m.27- DERNEĞİN GELİRLERİ
Derneğin gelir kaynakları,
1. Üye aidatları,
2. Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenen piyango, balo, eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
3. Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
4. Bağışlar ve yardımlar,
5. Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlardan ibarettir.
 
m.28- YARDIMI KABUL EDİLMEYECEKLER
Dernek, siyasi partilerden, işçi veya işveren sendikalardan ve mesleki kuruluşlardan herhangi bir surette yardım kabul edilmez ve adı geçen kuruluşlara yardımda bulunamaz.
 
m.29- DERNEK DEFTER VE KAYITLARI
Dernek aşağıdaki defterleri tutar;
1. Üye kayıt defteri: Derneğin üyelerinin kimlik bilgileri ve derneğe giriş tarihleri bu deftere yazılır.
2. Karar defteri: Yönetim kurulunun kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı başkan ve üyelerce imzalanır.
3. Gelen ve giden evrak defteri: Gelen ve giden evrak, tarih ve numara sırasıyla bu deftere kaydolunur. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalarında saklanır.
4. Gelir ve gider defteri: Dernek namına alınan bütün paraların alındıkları ve harcandıkları yerler, açık ve düzenli olarak bu deftere işlenerek gösterilir.
5. Bütçe kesin hesap ve bilanço defteri: Bütçe kesin hesap ve bilanço bu deftere işlenir.

6. Demirbaş defteri: Derneğe ait demirbaşlar bu deftere işlenir. Bu defterin noterden tasdikli olması zorunludur.

m.30-GELİR VE GİDERLERDE USUL
Dernek gelirleri alındı belgesiyle toplanır ve giderler harcama belgesiyle yapılır. Bu belgelerin saklama süresi özel kanunlarda gösterilen daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere beş yıldır. Dernek gelirlerinin alınmasında kullanılacak alındı belgesi Maliye ve Gümrük Bakanlığınca bastırılır.
Maliye Bakanlığı yazılı istemden itibaren otuz gün içinde alındı belgesini sağlayamazsa, dernek özel olarak bastıracağı alındı belgelerini mahallin en büyük mülki amirliğine onaylatarak bağış ve aidat kabul eder.
Alındı belgesinde ödeme ve bağışta bulunanın açık kimliği ve imzası bulunur.
Maliye ve Gümrük Bakanlığınca resmi alındı belgesi sağlandıktan sonra özel alındı belgesi kullanılamaz.
Bağış ve aidat toplayacak kişi veya kişileri dernek, yönetim kurulu kararıyla belirtir ve bu karar o yerin en büyük mülki amirliğine tescil ettirilir.

Dernek adına gazete, dergi ve diğer basılı eserler vererek bunlar karşılığında para veya başkaca yardım toplamak yasaktır.

m.31– DERNEĞİN İÇ DENETİM ŞEKİLLERİ
Derneğin iç denetimi, dernekler kanunu ve dernek tüzüğüne göre denetleme kurulu tarafından gerçekleştirilir.
Ancak dernek tüzüğünde “dernek tüzüğüne göre” hükmü getirilerek belirtilmiş olmakla birlikte yeterli açıklık bulunmayan durumlarda, bu eksiklik tamamlamak, üyelere dernek organları ve görevlerine tüm dernek faaliyetleriyle, işlemlerinde yol göstermek ve yardımcı olmak amacıyla tek veya ayrı ayrı birim metinler hazırlanıp, genel kurulun onayından geçirilmek suretiyle yürürlüğe konulacak yönetmelikler çıkarılabilir.
 
m,32– TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ
Olağan veya olağanüstü toplantı gündemine konulmak, yeterli bir süre önce değişiklik önerileri yazılı olarak üyelere bildirilmek koşulu ile tüzük değiştirilebilir.
Görüşmelere başlanması için Genel Kurul toplantısının yapılabilirliğine ilişkin çoğunluk uygulanır.

Tüzük değişikliği için karar çoğunluğu, toplantıya katılan üyelerin üçte ikisinin oyudur.

m.33 – FESİH HALİNDE MAL VARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ
Dermek genel kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir.
Genel kurulun derneğin feshine kadar verilebilmesi için tüzüğe göre genel kurula katılma hakkına katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması gerekir. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanmaması halinde üyeler tüzüğün on üçüncü maddesine göre ikinci toplantıya çağrılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı ne olursa olsun fesih konusu görüşülebilir. Feshe ilişkin kararın toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur.
Derneğin feshi yönetim kurulu tarafından yazı ile beş gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.
Fesih kararı ile birlikte, derneğin mal varlığı Kızılay Kurumuna bırakılır.

Tasfiye ve intikal mahallin en büyük mülki amirliğin emirleri doğrultusunda yapılır.

m.34 – TÜRK MEDENİ KANUNUNUN UYGULANMASI
Dernek tüzüğünde hüküm bulunmayan durumlarda Dernekler Kanunu, bu kanunda hüküm bulunmayan hallerde ise Türk medeni kanununun hükümleri uygulanır.
 
m.35 – DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ
Dernekte ihtiyaç duyulması halinde Genel Kurul tarafından Yönetim Kuruluna borçlanma yetkisi verilebilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımına yönelik konularda olabilir ve Derneğin yıllık aidat gelirlerinin %50’sini geçemez. Derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte borçlanma yapılamaz.
 
m.36 – SON MADDE
İş bu tüzük otuz altı maddeden ibaret olup, tüm sayfalar yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanmıştır.